สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

QM-MR-01 คู่มือคุณภาพ ver0 5.12.59
QP-AD-01 การบริหารงานทั่วไป
QP-IS-01 กระบวนการให้บริการลูกค้า
QP-SV-01 กระบวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อำนวยค
QP-SV-02 กระบวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำส
QP-SV-03 กระบวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ขับรถบ
QP-SV-04 กระบวนการปฏิบัติงานวิทยากร
QP-TK-01 กระบวนการจำหน่ายบัตรเข้าชม
QP-VL-01 การให้บริการลูกค้าบ้านพักและห้องประช

WI-AD-01 คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ผ่
WI-AD-02 คู่มือการใช้ E-DOCWI-AN-01 การจัดการโภชนาการสัตว์ในเชียงใหม่ไนท
WI-AT-01 คู่มืองานฝึกและแสดงสัตว์
WI-CR-01 คู่มือการทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยเ
WI-CR-02 คู่มือสวัสดิภาพสัตว์ป่าและสัตว์ทดลอง
WI-EN-01 คู่มือการปฏิบัติงานงานเชื่อมโลหะ
WI-EN-02 คู่มือการปฏิบัติงานงานโยธาและซ่อมบำร
WI-EN-03 คู่มือการปฏิบัติงานงานระบบน้ำ
WI-EN-04 คู่มือการปฏิบัติงานเครื่องยนต์
WI-EN-05 คู่มือการปฏิบัติงานงานไฟฟ้ากำลัง
WI-EN-06 คู่มือการปฏิบัติงานงานอิเล็กทรอนิกส์
WI-EN-07 คู่มือการปฏิบัติงานงานบริหารงานทั่วไ

WI-ERM-01 คู่มือการเก็บรักษาซากสัตว์
WI-ERM-02 คู่มือการออกแบบส่วนแสดงสัตว์ Zoo design
WI-ERM-03 คู่มือการเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ Animal Enric

WI-LE-01 คู่มือการดูแลรักษาเตาเผาขยะไร้มลพิษ ป
WI-LE-02 คู๋มือการจัดการขยะมูลฝอยในเชียงใหม่ไ

WI-SA-01 คู่มือการปฏิบัติงานขาย เริ่มใช้ 1-6-61
WI-SA-02 คู่มือและกระบวนการรับจอง ปี 2561 1-6-61
WI-SA-03 คู่มือการปฏิบัติงานเค้าเตอร์ลูกค้าสั

WI-SV-001 คู่มือเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกฯ และ
WI-SV-002 คู่มือเจ้าหน้าที่สถานีรถลาก
WI-SV-003 คู่มือเจ้าหน้าที่ขับรถบริการ
WI-SV-005 ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีมีผู้
WI-SV-006 (ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมแผนม
WI-SV-006-1 มาตราการควบคุมเหตุสัตว์หลุด(จกส)
WI-SV-007 (ขั้นตอนการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีรถเสี
WI-SV-008 (สคริปประกาศเสียงตามสายในอาคาร)
WI-SV-009 -1 PREDATOR CHINESE UPDATE
WI-SV-009 -2 Predator Prowl อัพเดท
WI-SV-009 -3 SAVANNA CHINESE UPDATE
WI-SV-009 -4 Savanna Safari อัพเดท
WI-SV-010 (ขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรเข้าชมพร้อมคู่
WI-SV-011 (ขั้นตอนการจัดการนักท่องเที่ยวในช่วง Hi

WI-VR-01 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงสัตว
WI-VR-02 มาตราการควบคุมเหตุสัตว์หลุด
WI-VR-03 มาตราการป้องกันการเกิดโรคระบาดและการ  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200