สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร

๑.๑ รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
            – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
            – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
            – เดือนมกราคม ๒๕๖๔
            – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
            – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
            – เดือนเมษายน ๒๕๖๔
            – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
            – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
            – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
            – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
            – เดือนกันยายน ๒๕๖๔

๑.๒ รายงานแผน/ผลบริหารความเสี่ยงของ สพค.
            ๑.๒.๑ แผนบริหารความเสี่ยง
                   – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                   – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                   – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
            ๑.๒.๒ ผลบริหารความเสี่ยง
                   – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                   – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                   – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๓ รายงานภารกิจหลักของ สพค.
            ๑.๓.๑ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
                    – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                    – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                    – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
            ๑.๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
                    – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                    – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                    – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

There are many advantages to the writing of essays in exchange for cash. The procedure is swift and easy. Just essay wrighter fill in the order request form and pick your essay writer. Pay the writer. More orders, more discounts. Loyal customers receive bonuses. This all happens in just a few minutes. Instantly earn money without hours at the computer. This is also convenient, as you can track the progress of your essay and alter the paper as needed.  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200