สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร

๑. รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน
     ๑.๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
            – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
            – เดือนธันวาคม ๒๕๖๓
            – เดือนมกราคม ๒๕๖๔
            – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
            – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔
            – เดือนเมษายน ๒๕๖๔
            – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
            – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
            – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
            – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
            – เดือนกันยายน ๒๕๖๔
    ๑.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
            – เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
            – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
            – เดือนธันวาคม ๒๕๖๔
            – เดือนมกราคม ๒๕๖๕
            – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
            – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
            – เดือนเมษายน ๒๕๖๕
            – เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
            – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
            – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
            – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
            – เดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒. รายงานแผน/ผลบริหารความเสี่ยงของ สพค.
      ๒.๑ แผนบริหารความเสี่ยง
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒.๒ ผลบริหารความเสี่ยง
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. รายงานภารกิจหลักของ สพค.
      ๓.๑ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
      ๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. รายงานแผน/ผลควบคุมภายในของ สพค.
      ๔.๑ แผนควบคุมภายในของ สพค.
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔.๒ ผลควบคุมภายในของ สพค.
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
                  – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230