Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

การเปิดโครงการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง

visibility 13,380

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นที่ปรึกษาโครงการ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อชี้แจงและร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงโครงการ นำเสนอเหตุผล ความเป็นมา สภาพปัญหาของโครงการ เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน ผลกระทบของชุมชน และสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ และเพื่อแนะนำโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชน หน่วยงานต่างๆ ผู้มีส่วนได้เสีย

นายศราวุฒิ ศรีศกุน กล่าวว่า “จากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของภาคเหนือ  อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการเดินทาง และการขนส่งสินค้าที่สำคัญๆ ในภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจรติดขัดอย่างรุนแรง ด้วยเหตุนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความ สำคัญในการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยง ได้แก่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เพื่อรองรับความต้องการ ในการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และลดผลกระทบจากปัญหาการจราจร อุบัติเหตุ และมลภาวะในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555- พ.ศ.2559) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสาธารณะ โดยกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานศึกษาความเหมาะสม ตลอดจนเสนอมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ”

ภายในงานเปิดโครงการและประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อชี้แจงและร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ได้รับเกียรติจาก นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม และนายศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวนกว่า 300 คน  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230