สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการเลี้ยงสัตว์ ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)

visibility 1,421
นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการเลี้ยงสัตว์ ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ตามมาตรฐานคุณภาพ SEAZA และตามหลักจรรยาบรรณ เพื่อรักษามาตรฐานการดูแลสัตว์ได้อย่างเหมาะสม
โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในด้านสัตว์ป่า เข้าร่วมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) น.สพ.วิศิษฎ์ อาศัยธรรมกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 2) น.สพ.เจษฎา แถวเนิน หัวหน้างานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 3) นายฉัตรชัย คงประดิษฐ์ หัวหน้างานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สวนสัตว์สงขลา องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 4) นายศุภวิชญ์ พนมวชิรวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ 5 สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 5) ผศ.ดร.สพ.ญ.ภัคนุช บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์ สํานักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งมี นายชาตรี คูหเทพารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย ณ สํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230