Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของจังหวัดลำพูนและพื้นที่เชื่อมโยง

visibility 44,527

กิจกรรม/เนื้อหาที่จะดำเนินการ
(1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของชุมชนในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และพื้นที่เชื่อมโยง จากผลการศึกษาหรือข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดประชุมรวมกับหน่วยงานต่างๆ และชุมชนในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และพื้นที่เชื่อมโยง
(3) กำหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยง ทั้งกิจกรรมภาคกลางวันและภาคกลางคืน รวมกับชุมชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม
(4) กำหนดเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวระหว่างชุมชนในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพน กับพื้นที่เชื่อมโยง (จังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่)
(5) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนที่ประสบความสำเร็จและมีความเหมาะสมและมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
(6) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เชื่อมโยง
(7) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ ได้แก่ ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านการพัฒนากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ด้านการให้บริการ ด้านการสร้างมาตรฐาน และด้านการพัฒนาอาหารเพื่อการท่องเที่ยว
(8) ดำเนินกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบของจังหวัดลำพูนและพื้นที่เชื่อมโยง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
(9) ติดตามการดำเนินโครงการ และประเมินผลการดำเนินโครงการ  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230