Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

การเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง “การนวดแผนไทย” 

visibility 44,277

            สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ จัดกิจกรรมการฝึกอบรม “การนวดแผนไทย” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิไล วิชัยวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย เป็นวิทยากร ณ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
          กิจกรรมจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมโครงการต่อเนื่อง หัวข้อที่ 3 เรื่อง “การนวดแผนไทย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการนวดแผนไทยในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น เป็นการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ และสามารถนำความรู้ไปดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวอำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง โดยหลักสูตรการเรียนรู้นวดแผนไทยนี้เป็นการที่ผสมผสานระหว่างแบบราชสำนักและแบบเชลยศักดิ์ ผู้ฝึกอบรมต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องกายวิภาคศาสตร์ สรีระวิทยา และกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกาย เมื่อฝึกอบรมจนจบหลักสูตรสามารถนำใบประกาศนียบัตรไปประกอบอาชีพได้ รวมระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 25 วัน (วันที่ 6 – 1013 – 1720 – 2427 – 31 สิงหาคม 2561วันที่ 3 – 7 กันยายน 2561) ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่สะเมิง – หางดง จำนวน 30 คน 
          โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่อำเภอหางดงและอำเภอสะเมิง เป็นโครงการต่อเนื่องจากการที่สำนักงานพัฒนาพิงคนครได้ส่งเสริมให้เส้นทางหางดง – สะเมิง เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่มีความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยว อันนำไปสู่การสร้างงานกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร ต่อไป  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230