Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

การฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร

visibility 44,376

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดอบรมมัคคุเทศก์อาสาพิงคนคร  ได้รับเกียรติจาก นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่, นายพรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอานุภาพ ปุณณะบุตร มัคคุเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้จัดการอบรมด้านการท่องเที่ยวให้แก่มัคคุเทศก์อาสาพิงคนครขึ้น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบนที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจแต่ยังขาดความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ได้เข้ามาฝึกอบรมและเรียนรู้ ช่วยสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 โดยจัดอบรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  ซึ่งเริ่มต้นนำร่องในกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ 4 ตำบล บริเวณรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (สุเทพ, แม่เหียะ, หนองควาย และบ้านปง) แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15-23 ปี รุ่นละไม่เกิน 30 คน  โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้ปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์อาสาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมทั้งสิ้น 2 เดือน

 

สำหรับการจัดอบรมในครั้งต่อไป ได้กำหนดขึ้น วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 โดยจัดอบรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา , วัดจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และวัดมหาวันวนาราม จังหวัดลำพูน  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ในพื้นที่วัดจามเทวี, วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และวัดมหาวันวนาราม จังหวัดลำพูน รุ่นละไม่เกิน 30 คน โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้ปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์อาสา ณ วัดจามเทวี,วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และวัดมหาวันวนาราม ในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  053-920000  ในวันและเวลาราชการ  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230