สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กร

ข้อมูลพื้นฐาน
O01      โครงสร้าง
O02     ข้อมูลผู้บริหาร
O03     อำนาจหน้าที่
O04     ข้อมูลการติดต่อ

การประชาสัมพันธ์
O05     ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O06     Q&A

แผนการดำเนินการและงบประมาณ
O07     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O08     แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O09     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
O10     คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
O11     คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
O12     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O13     E–Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O14      รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15      ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O16      ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17      รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O18      แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19      รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O20     ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O21      การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O22     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O23     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O24     ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O25     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy
O26     ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27     การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28     รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29     รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O30    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน
O31     รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนปฏิบัติปกป้องการทุจริต
O32    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O34     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35     รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230