สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2559-2561) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

visibility 6,079

เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักบริหารงานกลาง  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230