สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ร่วมแถลงข่าวแนวทางการเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชน กับการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

visibility 4,134

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นที่ปรึกษาโดยโครงการเป็นการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนกับการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อชี้แจงและร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงโครงการ นำเสนอเหตุผล ความเป็นมา สภาพปัญหาของโครงการ เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน ผลกระทบของชุมชน และสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ และเพื่อแนะนำโครงการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชน หน่วยงานต่างๆ ผู้มีส่วนได้เสีย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

นายทฤษฏี ชุติวงษา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ กล่าวว่า “จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของภาคเหนือ  อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการเดินทาง และการขนส่งสินค้าที่สำคัญๆ ส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจรติดขัด ด้วยเหตุนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยง ได้แก่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง เพื่อรองรับความต้องการ ในการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และลดผลกระทบจากปัญหาการจราจร อุบัติเหตุ และมลภาวะในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-พ.ศ.2559) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสาธารณะ โดยกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานศึกษาความเหมาะสม ตลอดจนเสนอมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ” โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนครได้ทดลองศึกษาการดำเนินวางโครงข่ายขนส่งมวลชนระยะที่ 1 (เบื้องต้น) จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางศูนย์ประชุม – สี่แยกบวกครก , เส้นทางไนท์ซาฟารี – ศูนย์ราชการเชียงใหม่ , เส้นทางสวนสัตว์เชียงใหม่ – สี่แยกสันทราย และเส้นทางวงแหวนรอบใน โดยระยะแรกประมาณ 50 กิโลเมตร โดยประมาณการมูลค่าการก่อสร้าง กิโลเมตรละ 400 ล้านบาท และจะทำในรูปแบบรางเดียวและรางคู่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้สรุปส่งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อชี้แจงและร่วมแสดงความคิดเห็นโครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร 085-7243855    • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200