สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564

visibility 5,646

วันที่ 20 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมฝึกอบรม “หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย” โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นายวินิจ จอกดี หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ, นายยรรยง พินิจวงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นายธันวา บุญตัน ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีดับเพลิงหน่วยเทศบาล และ นายฤทธิชัย พัฒโนดม ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยวิทยุสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สำหรับ “การอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย” จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเอาตัวรอดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ และสามารถอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานด้านการให้บริการด้านความปลอดภัยของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อไป
ทั้งนี้ ได้มีบุคลากรของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ จำนวนกว่า 90 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม และทำกิจกกรม Work shop ในครั้งนี้  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200