สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

สพค. เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน

พันธกิจ

 1. เป็นแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุม เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภาคเหนือตอนบน
 3. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

เป้าประสงค์

 1. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพ สินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าสูง (High Value Tourism)
 1. มีการเชื่อมโยงเป้าหมายรวม (Common Goal) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

กลยุทธ์

 1. จัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
 2. จัดทำแผนบูรณาการด้านการท่องเที่ยวกับพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือบน
 3. สร้างเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 4. สนับสนุนการสร้างมาตรฐาน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
 5. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 6. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน

เป้าประสงค์

 1. สร้างภาพลักษณ์ของภาคเหนือตอนบนให้เป็น The World Class Destination of Lanna Eco MICE
 2. สร้างขดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือตอนบน
 2. สร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนอตอนบนใหม่มาตรฐาน
 3. บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชุมฯ และ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล

เป้าประสงค์

 1. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 2. มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล
 3. มีศักยภาพในการรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 4. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

 1. ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 2. ขอรับรองมาตรฐาน/เข้าร่วมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล
 3. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
 4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและไมซ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart Organization) และมีธรรมาภิบาล
 1. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร
 2. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
 3. เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
 5. ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านมาตรฐาน
cloud_download
แผนยุทธศาสตร์ สพค. 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565)
cloud_download
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
cloud_download
แผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)


 • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230