สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการ กพค.


นายณอคุณ สิทธิพงศ์

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร   E-mail : norkunsitthiphong@yahoo.com...

นายประจญ ปรัชญ์สกุล

  ตำแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)  ...

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร

ตำแหน่ง: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)   E-mail : chiangmaipao@chiangmailpao.go.th...

นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล

  ตำแหน่ง: ผู้แทนกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี E-mail : akasit010@gm...

นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   E-mail : narutat@yahoo.com

นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล

  ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   E-mail : boosarporn.ko@cmu.ac.th...

นายเบญจพล นาคประเสริฐ

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   E-mail : benjapol07@gmail.com

พลตำรวจโทประหยัชว์ บุญศรี

ตำแหน่ง : กรรมการภาคเอกชน   E-mail : Prayadb@gmail.com

นายอนุชา ดำรงมณี

    ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน   E-mail : anuchad1957@gmail.com

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200