สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการ กพค.


นายณอคุณ สิทธิพงศ์

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

  ตำแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)...

นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล

  ตำแหน่ง: ผู้แทนกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี...

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์

ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)...

นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์

  ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายราม สุภา

ตำแหน่ง : กรรมการภาคเอกชน

นายอนุชา ดำรงมณี

    ตำแหน่ง  กรรมการภาคเอกชน

นายเบญจพล นาคประเสริฐ

ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  ...

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230