สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการ กพค.


นายณอคุณ สิทธิพงศ์

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร E-mail : norkunsitthiphong@yahoo.com...

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

  ตำแหน่ง: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง) E-mail : vicecnx003@gmail.com...

นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล

  ตำแหน่ง: ผู้แทนกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี E-mail : akasit010@gm...

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์

ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง) E-mail : neethai2510@hotmail.com...

นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล

  ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ E-mail : boosarporn.ko@cmu.ac.th

นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์

  ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ E-mail : chisareit@cpn.co.th

พลตำรวจโทประหยัชว์ บุญศรี

  ตำแหน่ง : กรรมการภาคเอกชน E-mail : Prayadb@gmail.com

นายอนุชา ดำรงมณี

    ตำแหน่ง  กรรมการภาคเอกชน E-mail : anuchad1957@gmail.com

นายเบญจพล นาคประเสริฐ

ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร E-mail : benjapol07@gmail.com  ...

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200