สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กร 2566

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
O01      โครงสร้าง
O02     ข้อมูลผู้บริหาร
O03     อำนาจหน้าที่
O04     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O05     ข้อมูลการติดต่อ
O06     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
O07     ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O08     Q&A
O09     Social Network

การดำเนินงาน
O10     นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11      แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13      รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
O14     คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
O15     คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18     E–Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19      แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20     ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23     นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24     การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O31      ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32     การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33     รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนป้องกันการทุจริต
O36    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O39     ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40     การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41      การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43      การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230