สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
  • รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  งบประมาณ 2564
  • รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  งบประมาณ 2564
   • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1
   • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2
   • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3
   • แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564


 • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
  55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200